fbpx

Komiteer i Drøbak hundeklubb

1.1 Retningslinjer for komiteer:

Komitémedlemmer skal oppnevnes av komiteene og godkjennes av styret.
Det kreves minst ett års medlemskap i klubben for å kunne bli godkjent som komitémedlem.
• Komiteer er styrets forlengede arm.
• Komiteer skal holde styret løpende orientert med informasjon fra møter og aktiviteter.
• Ansvaret omfatter lojalitet ovenfor og solidaritet med styret og klubben.
• Alle er ansvarlige for å ivareta klubbens formål, holdninger og virksomhet som krever aktivitet fra alle. • En representant fra de respektive komiteene bør være tilstede på arrangementer som hører til under deres gren. De skal være DHK’s representanter og vertskap, og skal hjelpe nye og gamle medlemmer til å føle seg hjemme i klubben.
• Når det gjelder taushetsplikt skal alle komitémedlemmer i DHK påse at opplysninger gitt i fortrolighet behandles konfidensielt. Dette gjelder også opplysninger den enkelte indirekte får gjennom sitt arbeid i klubben.

1.2 Komiteene:
Det er oppnevnt 6 komiteer i Drøbak Hundeklubb:
• Agility • Smeller • Rallylydighet • Lydighet (herunder er også valp- og grunnkurs), DM-komitéen og Hallkomiteen

Komiteene skal minimum bestå av:
• Leder
• Kurs- og treningsansvarlig • Utstyrs- og vedlikeholdsansvarlig
• Representant for DM komiteen
• Dugnadsansvarlig
En person kan ha flere verv, og det er åpnet for delegeringer av vervet i treningsgruppene, men personene som er i komiteen har hovedansvaret. 

(Gjelder ikke DM og Hallkomiteen)

1.3 Arbeidsoppgaver for komiteene:
• Leder er kontaktperson til styret.
• Drifte treningene i klubben etter klubbens retningslinjer.
• Holde styret løpende oppdatert.
• Holde utstyr oppdatert etter gjeldende regler.
• Komiteene fordeler selv oppgavene innad i komiteen
• Arrangere dugnader ved behov sammen med styret og/eller andre komiteer.
• Innhente tilbud for alternative inne-treninger.
• Alle formelle avtaler skal inngås med styret.
• Følge oppsatt budsjett.
• Sette opp årsberetning innen 1.februar.
• Budsjett for innkjøp for komiteene, og sende dette inn til styret innen 15. desember hvert år.
• Sende inn all aktivitet til styret slik at det blir offentliggjort i terminlisten til DHK.

2.0 Komitéleder
• Overordnet ansvar.
• Kaller inn til møter og sørger for at all relevant informasjon fra møtet skrives og sendes til styrets leder.

3.0 Kurs- og treninger
• Legger opp treningene, fordeler ansvar for treningene.
• Følge med på at treningene avvikles slik vi ønsker, og at alle får den hjelp/støtte som de skal ha. Håndterer akutte saker, eventuelt be leder i komiteen om å gjøre det. Informerer alle om hva som skal gjøres, og tar mer langsiktige saker opp med den involverte komiteen.
• Sette opp datoer for kurs minimum et halvt år før kursstart.
• Sette opp instruktørteam koblet til treningen.
• Ansvar for å foreslå trenings-møter og teorikvelder.
• Som hovedregel skal hovedinstruktør på alle kurs være en godkjent NKK instruktør.
• Arrangere videregående-/konkurransekurs eventuelt treninger, og gjøre avtaler med interne og eksterne instruktører. Styret skal godkjenne alle instruktører før det holdes kurs. Styrets beslutning må respekteres.
• Følge opp at deltakere på treninger er medlemmer i klubben.
• Fordele partier og treningstider ut fra tildelte dager/tider.
• Sørge for at informasjon om kurs og tilbud blir formidlet via klubbens hjemmeside/Facebookside og lagsport. 

4.0 Utstyr- og vedlikehold
• Har ansvar for å følge med på at utstyret behandles slik det skal, og at lagring av utstyr fungerer.
• Følge med på eventuelle vedlikeholdsbehov. Lage utredning om investeringsbehov.
• Sikre utstyr til DM, og sjekke at utstyr er oppdatert etter gjeldende regler (NKK).
• Alt utstyr tilhører Drøbak Hundeklubb. Utstyret skal ikke flyttes fra det til enhver tid gjeldende treningsområde.

5.0 Dugnad og vedlikehold
• Ansvar for at appellplassen og hytta er ryddet etter treninger/kurs.
• Sette opp dugnader etter behov (hytta og appellplassen).
• AG: NM finale klasse 1 og 2.

6.0 Kurs
• Alle kurs skal godkjennes av styret.
• Det skal holdes minimum følgende antall kurs i et kalenderår:
4 valpekurs
4 grunnkurs
2 videregående/ bronsemerkekurs
2 agility introkurs
2 rally introkurs
2 smeller introkurs
• Datoer for kursene blir satt opp av den komiteen og instruktørene som skal holde kursene.
• Andre typer kurs kan bli satt opp etter ønske fra komiteene, men må godkjennes først av styret.

6.1 Påmeldinger til kurs 
Når kursene er godkjente av styret, sender komiteen en mail med følgende tekst til web/Facebook:
• Dato(er) for kurset
• Informasjon om kurset
• Betingelser for kurset
• Hvem som er instruktør(er)
• Svarmail til de som melder seg på
• Oppsett på mail som sendes ekvipasjene en uke før kursstart (hva de skal ha med osv.)
Webansvarlig vil da lage: webside, Facebook, arrangement- og påmeldings- formular. Link med deltakere blir sendt kursansvarlig og kasserer.

 6.2 Regler for treninger/kurs
• All trening skjer på eget ansvar. DHK står ikke ansvarlig for skader på hunder/eier/fører eller privat eiendom/utstyr.
• Påmelding til kurs/inne-trening og lignende er bindende dvs. at man må betale selv om man ikke benytter plassen. Unntaket er kun hvis man finner noen andre som er villige til å overta plassen.
• Fører må ha kontroll på sin hund på klubbens område og ikke forårsake fysisk/psykisk skade på andre hunder.
• Det er alles ansvar å holde området fritt for søppel og bæsj, og kaste avfall i søppelkassene.
• DHK’s medlemmer som benytter trenings-plassen utenom fastsatte treningstider, skal inkludere/ta hensyn til andre medlemmer som også benytter seg av området til trening.
• Klubben er bygget opp rundt dugnadsarbeid, og det oppfordres til at de som benytter seg av klubbens tilbud også stiller på dugnader når klubben arrangerer stevner osv. Det er her vi henter inntekter til klubbdriften.
• Gjestetrening kan avtales med den aktuelle komiteen på forhånd.
• For å delta på organiserte treninger i DHK må ekvipasjen gå introkurs i Drøbak Hundeklubb i den grenen de ønsker å trene i eller: Hvis en ekvipasje skal rett inn i konkurransegruppen uansett gren skal:

• Vise til konkurransedeltakelse, og godkjennes av komiteen i den gruppen ekvipasjen ønsker å trene i.
• Ekvipasjen må være medlem i DHK.
• Ekvipasjen må betale en engangsavgift på kr. 1100,- uansett tid på kalenderåret. • Mail med ekvipasjens navn og mailadresse sendes til post@drobakhundeklubb.no fra den i komiteen som har godkjent ekvipasjen.
• Kasserer/sekretær/leder sender mail med betalingsinformasjon til ekvipasjen, og sjekker at de er medlem i klubben.
• Aktive ekvipasjer med ny hund får rabatt på valpekurs i DHK.

6.3 Treningsdager
• Agility har faste treningsdager: tirdager og torsdager 18:00-22.00.
• Rallylydighet har en treningsdag: mandager 18:00-22.00. • LP/valp/grunn har en fast treningsdag: onsdager 18:00 -22.00.

6.3 Egentreninger
I tillegg til styret og instruktører er det KUN personer i konkurransetrening som kan få kode til låsene. Det er opptil hver enkelt komité hvilken ekvipasje som skal få koden. Koden til alle låsene vil bli byttet en gang i kalenderåret.
Bruk av utstyr:
• Medlemmer som trener og bruker utstyret må sette alt på plass og rydde etter seg både inne og ute.
• Medlemmer kan kun bruke det utstyret som er i den grenen de konkurrerer i. Medlemmer må selv sørge for å ha fått informasjon om hvordan utstyret skal brukes for å unngå skader (tunneler o.l.).
• Egentrening er et tilbud for alle som konkurrerer i klubben. Er det andre som også trener på plassen når du kommer, vis hensyn.
• Det er ikke mulig å ha egentrening på appellplassen når det er kurs. (Dette gjelder både helger og hverdager).

Ved gjentatte brud på regler, kan styret nekte ekvipasjen egentrening. Klagen må komme fra en instruktør, komité eller styremedlem.

Godkjent av styret i Drøbak Hundeklubb Dato: 24.02.2019 (revidert 03.03.2020)